joomla 2.5
шаблоны для joomla 2.5

Przygotowanie manuskryptu

Praca powinna być napisana w języku polskim, edytorem tekstu Microsoft Word na papierze A4, z zachowaniem 1,5  linii  odstępu  między  wierszami, czcionką 12 punktów (Times New Roman) i przesłana do redakcji w formie papierowej oraz elektronicznej.

Układ pracy

1. Strona tytułowa manuskryptu:


Strona tytułowa pracy w następującym układzie:

 1. tytuł (w języku polskim i angielskim);
 2. nazwiska i imiona;
 3. nazwa/y instytucji stanowiącej miejsce powstania pracy;
 4. dane korespondencyjne pierwszego autora.

Przykładowo:

„ Model zarządzanie Przeglądem Nauk Stosowanych”
<Management model of the Review of Applied Sciences>
Kowalski Jan , Nowak Janina
Katedra Pielęgniarstwa, Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej, Polska
Kowalski Jan, adres: ul. Polna 23, 40-500 Katowice,
tel.: +48 32 555555 , e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2. Streszczenie

Streszczenie/abstract w językach polskim i angielskim zawierające nie więcej niż 250 słów.

W  przypadku  pracy oryginalnej / źródłowej streszczenie powinno posiadać układ strukturalny: wstęp, cel pracy, materiał, metody badawcze, wyniki, wnioski.

3. Słowa kluczowe/key words - od trzech do pięciu w językach polskim i angielskim.

4. Tekst pracy

 1. Tekst prac oryginalnych powinien posiadać strukturę w podziale: wstęp, mate- riał, cel i metodyka, wyniki, dyskusja, wnioski, piśmiennictwo.
 2. Objętość prac oryginalnych i poglądowych nie powinna przekraczać 10 stron, kazuistycznych 5 stron, sprawozdania/referaty – 3 strony.
 3. Materiał źródłowy przytaczany w tekście wg systemu Vancouver (wg kolejności cytowania, oznaczając w nawiasach kwadratowych. Wykaz piśmiennictwa nale- ży umieścić po tekście pracy).

5. Cytowania

 1. W  przypadku  czasopism  w  następującym  układzie:  nazwisko  autora/ów, inicjały  imion,  tytuł  pracy,  nazwa  czasopisma,  rok,  zeszyt,  tom,  numery pierwszej i ostatniej strony.
 2. W przypadku cytowania rozdziału z książki należy podać: nazwisko autora/ów, inicjały imion, tytuł  rozdziału, nazwisko/a  redaktora/ów  książki,  tytuł książki,  wydawnictwo,  miejsce  wydania,  rok  wydania,  numery pierwszej i ostatniej strony rozdziału.
 3. Powołując się na fragmenty książek należy uwzględnić: nazwisko autora/ów, inicjały imion, tytuł książki, nazwisko/a redaktora/ów, wydawnictwo, miejsce wydania, rok wydania, numer strony.
 4. Wykaz piśmiennictwa nie powinien przekraczać 20 pozycji dla prac oryginal- nych, 30 pozycji dla prac poglądowych, 15 dla opracowań kazuistycznych.

6. Ryciny i tabele

Ryciny i tabele należy wydrukować na oddzielnej stronie podając tytuł  i numer ryciny lub tabeli, nazwisko autora i tytuł pracy. W tekście należy zaznaczyć miejsce na rycinę lub tabelę, podając jej numer  i tytuł.

Oświadczenia

Do manuskryptu pracy należy dołączyć oświadczenia wszystkich autorów wg. wzoru:

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam/y, że załączona praca pod tytułem: „ …………………”
nie była nigdy opublikowana i nie została zgłoszona do publikacji w innym wydawnictwie krajowym ani zagranicznym.


podpis autora………………….……

podpis autora………………….……


Miejscowość, data……………………

Przyjęty standard i prawa wydawnictwa

 1. Praca przed przyjęciem do druku podlega ocenie formalnej redakcji oraz opinii recenzenta reprezentującego właściwą dziedzinę naukową.
 2. Redakcja może adiustować tekst bez uzgodnienia z autorem.

Adres wydawnictwa/redakcji

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej

ul. Królowej Jadwigi 18

41-704 Ruda Śląska

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Menu

Logowanie

Numery


logo WSNS

Все для авто
смартфоны